MIRT verkenning Metropolitaan ov en verstedelijking (onderdeel programma MoVe)

Rijk en regio werken samen in het programma Mobiliteit en Verstedelijking aan een duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking. Komende jaren komen er 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarnaast blijven economische sectoren groeien, zoals Mainport Rotterdam, Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie. In 2019 zijn afspraken gemaakt over een schaalsprong in het ov met verstedelijking langs de hoofdassen daarvan. De groei in mobiliteit wordt opgevangen in ov en fiets. Zodoende blijven banen en voorzieningen binnen bereik en steden ook in de toekomst bereikbaar. De schaalsprong betreft de treinverbinding Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, de knooppunten en belangrijke hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)lijnen. In het Bestuurlijk overleg MIRT op 10 november 2022 is definitief besloten tot de Verkenning. Daarbij is door het Rijk en de regio ruim 1,5 miljard euro aan middelen toegezegd voor de realisatie van de Citysprinter en versterking van vier bestaande OV knooppunten en ontwikkeling van nieuwe stations langs de spoorlijn Den Haag-Dordrecht (Oude Lijn). Daarnaast wordt het maatregelenpakket uitgewerkt voor de frequentieverhoging van de Randstadrail en metrolijn E, en de schaalsprong in de HOV-verbinding Leiden-Zoetermeer.

Deze verkenning werkt toe naar een voorkeursbesluit over een pakket maatregelen, inclusief fasering. De verkenning, die aansluit bij de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040, vormt de basis voor besluitvorming over de voorkeursvarianten in het bestuurlijk overleg MIRT 2024.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies