MIRT verkenning Metropolitaan ov en verstedelijking (onderdeel programma MoVe)

In de Programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) maken we afspraken over een schaalsprong in het metropolitane OV in samenhang met verstedelijking. Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

Deze schaalsprong is daarnaast noodzakelijk om de Zuidelijke Randstad internationaal concurrerend te houden en urgent om de enorme en acute woningbouwopgave mogelijk te maken. De schaalsprong is goed voor milieu en gezondheid en dat is goed voor heel Nederland. Onderaan de streep levert de schaalsprong bijna €2 miljard op aan maatschappelijke opbrengsten. In het BO MIRT 2022 zijn besluiten genomen over het starten van de MIRT Verkenning Oude Lijn, een planuitwerking Randstadrail / Metronet en een verkenning Bus Rapid Transit (BRT) Leiden-Zoetermeer.

MIRT-verkenning Oude Lijn

In de MIRT-verkenning zal worden toegewerkt naar een ontvlechting van het doorgaande en regionale spoor op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht en het verbeteren van stations en stationsomgeving van Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht, in nauwe samenhang met de verstedelijking nabij deze stations. Tevens wordt de aanleg van vijf nieuwe stations langs de Oude Lijn nabij verstedelijkingslocaties onderzocht. Het gaat om stations: Rijswijk-Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle, Rotterdam Stadionpark en Dordrecht Leerpark. Daarbij onderzoeken we ook de eerste stappen in de gebiedsontwikkeling van deze stations en de stationsomgeving.

Regionale HOV-corridors

Niet alleen de Oude Lijn, maar ook regionale HOV-corridors dragen bij aan de economische en verstedelijkingsopgave. De capaciteit van de bestaande regionale railcorridors (Randstadrail 3 en 4, metronet) loopt tegen de grens, de druk tot nog intensievere benutting vergt investeringen in de capaciteit, allereerst daar waar Randstadrail en metrolijn E de infrastructuur delen (samenloopdeel). Voor de corridors Leiden-Zoetermeer (R-net lijn 400) en Zoetermeer-Rotterdam zijn op korte termijn maatregelen nodig om de doorstroming te verbeteren en het gebruik te verhogen. Als we op langere termijn de woningbouw verder willen faciliteren, de agglomeratiekracht willen versterken en het HOV stimuleren, komen ingrijpender maatregelen in beeld – opwaarderen en infrastructuuraanpassingen voor Leiden-Zoetermeer en verrailing van Zoetermeer-Rotterdam.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Meer informatie Nieuws

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies